Was this page helpful?

XenServer Disk I/O 效能

  內容表格
  沒有標頭

  Xen 5 內 Win XP SP2 已裝Xen tools (xen 驅動) 後的效能

  配備 IBM X3200 Q6600 CPU, 8GB DRAM  ,750GB WD AACS *1
  xenxpvm.png

  Was this page helpful?
  標籤 (Edit tags)
  • No tags

  文件 1

  文件大小日期附件上傳者 
   xenxpvm.png
  無描述
  113.73 KB17:02, 7 Mar 2009thx動作
  您必須 登入 才能發佈評論。
  Powered by MindTouch Core